กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ต้านทุจริต

 

More...
./img_slideshow/13102021046152107466252-bloggif_6165cd08b977e.gif

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   AMSS+Eservice
   ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC
   ระบบสารสนเทศ E-MIS
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   1693 คน

สถิติปีนี้:        11627 คน

สถิติทั้งหมด: 22709 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติ      โรงเรียนบ้านขามป้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลขามป้อม  อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์40320   โทรศัพท์ 043-266374       

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2468        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้านขามป้อมเป็นสถานที่เปิดทำการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลพระบุ 1 (วัดสระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. 2482     โดยชาวบ้านและคณะครูช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง 31 ฟุต  8 นิ้ว      ยาว 41 ฟุต  8 นิ้ว  3 เซนติเมตร  จำนวน  5 ห้องเรียน    พื้นกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พื้นห้องสูงจากพื้นดิน 1 เมตร    ห้องสูง 3.50  เมตร   เฉลียงสูง 2.50 เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  80 บาท (คัดลอกจากต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   นับรวมถึงปีการศึกษา 2559  เป็นเวลา  91  ปี

 ที่ตั้ง    โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลขามป้อม  อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์40320   โทรศัพท์ 043-266374     

               จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2468        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้านขามป้อมเป็นสถานที่เปิดทำการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลพระบุ 1 (วัดสระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. 2482     โดยชาวบ้านและคณะครูช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง 31 ฟุต  8 นิ้ว      ยาว 41 ฟุต  8 นิ้ว  3 เซนติเมตร  จำนวน  5 ห้องเรียน    พื้นกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พื้นห้องสูงจากพื้นดิน 1 เมตร    ห้องสูง 3.50  เมตร   เฉลียงสูง 2.50 เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  80 บาท (คัดลอกจากต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา  88  ปี

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ     จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2

ทิศใต้         จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2

ทิศตะวันออก   จรดกับ  บ้านขามป้อม  หมู่ที่  1

ทิศตะวันตก        จรดกับ  หนองปันน้ำ

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ  บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ,   บ้านน้อยชานบึงหมู่ที่ 2  ,    บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10    ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ดี ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขามป้อม พื้นที่ 9 ไร่  2  งาน 97 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)       เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  เปิดทำการสอน     ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 163  คน   

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม   โดยมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้(L.D.)  ซึ่งมีประมาณร้อยละ10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ขอนแก่น  ในการสอนนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ แผน IEP  และ แผน IIP  เป็นประจำทุกปี 

 

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่